KILKA SŁÓW O DRUŻYNIE

69 Warszawska Drużyna Harcerzy powołana została rozkazem Komendanta Hufca ZHP Warszawa – Mokotów w roku 1965. Była jedną z 6 drużyn harcerskich i zuchowych, działających na terenie dwóch bliźniaczych szkół podstawowych – nr 57 oraz nr 212, zlokalizowanych przy ul. Wiśniowej w Warszawie. Szkoły te, wybudowane ze składek społecznych w ramach programu “1000 szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego”, oddane zostały do użytku kolejno w 1962 i w 1963 roku.

W grudniu 1967 roku drużyna zorganizowała swoją stanicę w pomieszczeniach sutereny budynku przy ul. Narbutta 40. Stanica ta, o wdzięcznej nazwie “Dziupla”, do dziś służy kolejnym pokoleniom skautów naszego środowiska. Składa się ona z dwóch pomieszczeń harcerskich oraz zaplecza kwatermistrzowskiego.

W roku 1970 drużyna przyjęła nowe barwy – białe chusty z wyhaftowanym na nich godłem – czerwonym makiem, jako symbolem pamiętnej bitwy o Monte Cassino. Ustanowione też zostało funkcjonujące do dziś nakrycie głowy, tj. czarne berety, nawiązujące do tradycji mundurowych formacji II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz ich dowódcy, gen. Władysława Andersa.

W maju 1978 roku nasza jednostka – po 12 miesiącach kampanii “Bohater”- przyjęła imię 3 Dywizji Strzelców Karpackich, używając też zamiennie nazwy “Karpatczycy”.

W 2002 roku byli instruktorzy i harcerze, dawni wychowankowie drużyny spod znaku czerwonego maka, założyli Stowarzyszenie “Czerwone Maki”, którego głównym celem statutowym jest wspieranie drużyn harcerskich z macierzystego środowiska oraz innych jednostek nawiązujących do patriotycznych tradycji czynu żołnierskiego spod Monte Cassino.

Siłami Stowarzyszenia wyremontowana została szkolna harcówka oraz budowany jest systematycznie potencjał kwatermistrzowski “Świerków”. Tym samym stworzone zostały warunki do ożywienia ruchu harcerskiego na obszarze oraz wśród ludzi, wśród których ruch ten przed laty powstał.

II. CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY

Obecnie drużyna liczy 25 harcerzy, z których 14 złożyło Przyrzeczenie Harcerskie a 12 zdobyło stopień “Młodzika”. Ponieważ w 2006 roku SP Nr 57 została zlikwidowana a jej uczniowie przeniesieni do sąsiednich szkół, harcerze drużyny rekrutują się głównie z terenu sąsiedniej Szkoły Podstawowej nr 85 im. Benito Juareza (80% stanu osobowego) oraz Gimnazjum nr 2 i XVIII L.O. im. Tytusa Chałubińskiego, choć na zbiórki przyjeżdżają także - co najbardziej cieszy - dzieci naszych byłych wychowanków, dowożone przez rodziców nawet z najdalszych dzielnic Warszawy i okolic. Zaznaczyć jednak należy, że do września 2004 roku drużyna działała w składzie koedukacyjnym, osiągając w okresie poprzedzającym Harcerską Akcję Letnią 2004 stan 38 osób. Wtedy to podjęta została przez Radę Drużyny decyzja o podziale jednostki na żeńską i męską. W listopadzie 2004 roku rozkazem Komendanta Hufca powołana została próbna drużyna 69 WDH-ek pod nazwą “Papaverum” (po włosku “mak”) w składzie 18 harcerek, które opuściły drużynę “Świerków”. Obecnie drużyna ta, dowodzona przez instruktorkę, wychowankę naszego środowiska – posiada status pełnoprawnej jednostki harcerskiej.

Drużyna “Świerków” działa systemem zastępowym w składzie czterech zastępów, skupiających skautów w podobnym wieku. Jednostka skupia przede wszystkim dzieci z rodzin o niskich dochodach i statusie społecznym, często wymagających wsparcia nie tylko finansowego lecz również wychowawczego. Niejednokrotnie rodziców naszych skautów nie stać na wyekwipowanie mundurowe i biwakowe, a tym bardziej na pokrycie kosztów uczestnictwa dzieci w harcerskich akcjach letnich i zimowych. Dlatego z pozyskanych środków finansowych drużyny często kredytujemy zakup umundurowania oraz udział skautów w obozach, odzyskując zainwestowane pieniądze w systemie ratalnym. Około 30 % stanu osobowego drużyny to chłopcy ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, wymagających szczególnej uwagi ze strony nauczycieli i pedagogów szkolnych. W ich przypadku dodatkową rolą, jaką spełnia drużyna w procesie wychowawczym, jest – oprócz realizacji typowo harcerskich zadań programowych – szeroko rozumiane wspieranie działań rodziny i szkoły, polegające głównie na kształtowaniu właściwych postaw społecznych poprzez naukę, pracę i zabawę.

Ciałami kolegialnymi, decydującymi o sprawach drużyny są:

Ciała kolegialne drużyny obradują zawsze w kręgu “Mądrej Sowy”, tj. obrzędowym miejscu wyznaczonym specjalnie do tego celu w harcówce szkolnej.

Kadrę drużyny stanowią;

Drużynowy – hm. Sławomir Szczepanik (wychowanek drużyny),

Kwatermistrz – pwd. Krzysztof Kubański (wychowanek drużyny),

Przyboczny – ćwik Robert Zarański (wychowanek 1 WDH),

III. CELE ORGANIZACYJNE

Koncepcja rozwoju organizacyjnego drużyny wpisana jest w wieloletni plan strategiczny, zakładający rozwój wielopoziomowej struktury związku drużyn, opartego o sąsiadujące ze sobą szkoły: podstawową nr 85, Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcące nr XVIII. Docelowo na terenie wymienionych szkół planujemy utworzyć następujące, odrębne drużyny:

Będzie to oznaczało reaktywację środowiska działającego przez wiele lat na terenie Górnego Mokotowa - Szczepu 69 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych. W świetle przedstawionej strategii drużyna “Świerków” spełni kluczową rolę zaczynu, będącego podstawą odbudowy nowych jednostek organizacyjnych.

IV. CELE WYCHOWAWCZE

Drużyna na co dzień musi mierzyć się z problemami wychowawczymi, które rodzi specyfika środowiska. Cele wychowawcze realizowane są tak, aby przynależność do elitarnego “Klubu Dżentelmenów” kierujących się kodeksem honorowym, którym jest Prawo Harcerskie – stała się dla wszystkich harcerzy powodem do satysfakcji i dumy. Założenia wychowawcze programu działania - czerpiąc z klasycznych wzorców samowychowania w zespole rówieśniczym oraz kierując się potrzebami przyszłego środowiska – mają kształtować zarówno aktywnych członków zespołów, działających na rzecz realizacji wspólnych celów, jak też liderów grupy - przyszłych funkcyjnych. Cele wychowawcze realizowane są poprzez naukę, pracę i zabawę.

V. FORMY REALIZACJI CELÓW

Zajęcia programowe realizowane są w cyklach zbiorek (zastępów i drużyny), poświęconych kampaniom programowym lub cyklom tematycznym. Zawsze wiązały się one z realizacją wymagań na sprawności indywidualne, zadania zespołowe lub zdobywaniem punktów na odznaki turystyczne lub sportowe. Do głównych kampanii programowych zaliczyć należy:

Ponadto realizowane są:

Cykle zbiórek tematycznych poświęcone są wiedzy z zakresu technik harcerskich, np. terenoznawstwa, obozownictwa, samarytanki, łączności lub treningowi sportowemu, przygotowującemu skautów do zawodów, np. mistrzostw w łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie, pływaniu, czy narciarstwie zjazdowym (podczas turnieju było też łucznictwo). W ramach zbiorek tematycznych harcerze mogli realizować wymagania na sprawności fachowe oraz pierwsze stopnie harcerskie “Młodzika” i “Wywiadowcy”. Ponadto harcerze mieli możliwości samodzielnego kształtowania wymagań w uniwersalnej karcie próby na sprawność, wg własnych zainteresowań, zgłaszając ten fakt do Kapituły Stopni i Sprawności. W drużynie realizowany jest konsekwentnie program sprawności indywidualnych, zadań zespołowych oraz stopni harcerskich na podstawie wymagań zawartych w kartach prób.

W drużynie od początku tego roku aktywnie wdrażany jest system zastępów. Obecnie funkcjonują 4 zastępy odzwierciedlające poszczególne grupy wiekowe. Potrzebą chwili jest zorganizowanie kursu zastępowych, który planujemy rozpocząć jesienią tego roku. W drużynie wdrażany jest w tym roku system współzawodnictwa między harcerzami o miano najlepszego “Świerka”. W harcówce, na tablicy punktów podczas każdej zbiórki aktualizowane są wyniki tej szlachetnej rywalizacji. W czasie harcerskich akcji letnich i zimowych funkcjonuje system współzawodnictwa o miano najlepszego obozowicza oraz najlepszego zastępu. Zwycięzcom przyznaje się atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci elementów wyposażenia harcerskiego, np. plecaki typu kostka, busole, zasobniki traperskie itp. Nagrodami za zwycięstwo w zawodach sportowych są dyplomy i medale olimpijskie w poszczególnych dyscyplinach.

Obrzędowość budowana jest w oparciu o tradycje drużyny. Do nich należy m.in. tradycja wybierania harcerzom przez pozostałych członków zastępu leśnych imion, związanych z charakterystycznymi cechami ich osobowości, przypisywanymi zwierzętom, np. sprytny jak lis, mądry jak sowa. Przyjęta jest również tradycja laski skautowej z proporczykiem w barwach drużyny oraz emblematem leśnego imienia skauta. Na drzewcu laski skautowej przytwierdzone są trofea i odznaki zdobyte na turystycznych szlakach. Drużyna posiada także własną plakietkę z symboliką bohatera, tj. srebrną lub złotą lilijką na tle zielonego świerka w biało czerwonym polu – przyznawaną harcerzom po trzech latach pracy w drużynie.

VI. ZADANIA ORGANIZACYJNE

W minionym okresie drużyna wykonała następujące zadania:

  1. pozyskała środki finansowe na tygodniowy wyjazd do Włoch w 60 rocznicę bitwy o Monte Cassino,
  2. we współdziałaniu z firmą recyklingową EKO-7 rozpoczęła kampanię “Papirus”, polegającą na zarobkowej zbiórce makulatury. W tej sprawie zawarto dwustronne porozumienie,
  3. zakupiła 5 namiotów 10 osobowych do celów obozowych, 15 namiotów 2 osobowych do turystyki kwalifikowanej, 35 łóżek polowych typu kanadyjka, 5 kociołków z trójnogami oraz inny drobny sprzęt kwatermistrzowski,
  4. pozyskała ok. 5 tys. złotych na remont stanicy środowiska przy ul. Narbutta 40, w tym na odnowienie Izby Pamięci i Tradycji (środki pozyskane przez Radę Drużyny),
  5. zastępy przeprowadziły akcję zarobkową w postaci zbiórki surowców wtórnych w rejonach zamieszkania harcerzy. Kwota 1000 złotych, uzyskana w czasie akcji, przeznaczona została na potrzeby Harcerskiej Akcji Zimowej 2007, tj. na dofinansowanie wyjazdu na zimowisko najbiedniejszych harcerzy,
  6. wykonano renowację ośmiu tablic do Izby Pamięci i Tradycji, poświęconych szlakom bojowym II Korpusu Polskiego na Zachodzie i uczestnikom bitwy o Monte Cassino,
  7. pozyskano z Głównego Kwatermistrzostwa WP 30 wojskowych skrzyń sprzętowych, niezbędnych do przewozu ekwipunku obozowego na Harcerską Akcję Letnią 2007.

Obecnie w drużynie realizowane są przedsięwzięcia organizacyjno – programowe związane z przygotowaniami do Harcerskiej Akcji letniej 2007. W ramach letniej akcji obozowej 15 osobowa grupa harcerzy starszych przygotowuje wyjazd do Londynu, na obchody 100 lecia powstania światowego skautingu (27 lipca – 11 sierpnia br.), natomiast pozostali harcerze naszej drużyny zorganizują obóz stacjonarny na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Jednym z głównych elementów programu obozowego tej grupy będzie wędrówka historycznym szlakiem “Orlich Gniazd”.

W przyszłym roku drużyna planuje wyjazd na trzytygodniowy obóz rowerowy, którego trasa będzie wiodła od Fromborka nad Bałtyk a dalej wybrzeżem Bałtyku do Świnoujścia. Celem programowym będzie poszukiwanie i poznawanie śladów kultury słowiańskiej w północnej Polsce.

Oprac. hm Sławomir Szczepanik