Statut Stowarzyszenia "Czerwone Maki"
zarejestrowane 22 lutego 2002r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie "Czerwone Maki" i zrzesza byłych harcerzy i instruktorów oraz sympatyków Szczepu 69 WDHiZ im. "Bohaterów Monte Cassino".

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba władz mieści się w Warszawie.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. W celu realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników otrzymujących wynagrodzenie za pracę.

§ 4

Stowarzyszenie może używać własnych odznak, legitymacji i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronna pomoc oraz wspieranie w statutowej działalności dzieci i młodzieży zrzeszonych w Szczepie 69 WDHiZ im. Bohaterów Monte Cassino w Warszawie.
 2. Upowszechnianie i umacnianie wartości stanowiących fundament harcerskiego systemu wychowawczego.
 3. Stwarzanie warunków do utrwalania w pamięci szczytnych ideałów bohatera Szczepu.
 4. Wspieranie innych jednostek harcerskich zrzeszonych w ZHP kultywujących tradycje bohatera Szczepu.
 5. Integrowanie środowiska byłych harcerzy i instruktorów oraz sympatyków Szczepu 69 WDHiZ.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inspirowanie działań swoich członków do udzielania wszechstronnej pomocy, doradztwa w bezpośredniej pracy Szczepu 69 WDHiZ.
 2. Wspieranie w organizowaniu akcji letnich i zimowych, święta Szczepu i innych imprez.
 3. Udzielanie opieki nad lokalami Szczepu, w tym szczególnie nad Izbą Pamięci.
 4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi ze środowiskiem kombatanckim.
 5. Działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska.
 6. Pozyskiwanie sympatyków oraz członków wspierających działalność Stowarzyszenia.
 7. Gromadzenie funduszy oraz innych środków materialnych dla wspierania działalności Szczepu 69 WDHiZ.
 8. Udzielanie Szczepowi pomocy i wsparcia w stosunku do władz ZHP oraz innych instytucji.
 9. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków wspierających, zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 3. Osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia, działając poprzez swego przedstawiciela.
 4. Członkiem zwyczajnym lub honorowym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 5. Przyjęcie nowego członka wspierającego lub zwyczajnego wymaga zgody Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Członkostwo honorowe przyznawane jest w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia:

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać opinie i wnioski do władz Stowarzyszenia.
 2. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w pracach i działalności Stowarzyszenia.
 3. Członkowie zwyczajni i honorowi posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.
 4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnie opłacać składki.
 5. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. pozbawienie obywatelstwa polskiego lub zdolności do czynności prawnych,
  4. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
  5. wykluczenia w wyniku decyzji Zarządu w przypadku naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania regulaminów i uchwał lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Pozbawienie statusu Członka Honorowego następuje w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie członków;
 2. Zarząd Stowarzyszenia;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 11

Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający z głosem doradczym.

§ 12

 1. Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 3. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 20 pkt 2, zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie muszą być powiadomieni pisemnie co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 13

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku połowy członków na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w pierwszym terminie, drugi termin zwołuje się w okresie nie krótszym niż 14 dni lecz nie dłuższym niż 30 dni po pierwszym terminie.
 3. Na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w drugim terminie wymóg obecności połowy ogólnej liczby członków dla ważności uchwał nie obowiązuje.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy w szczególności:

 1. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
 2. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującym władzom.
 5. Uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Nadawanie członkostwa honorowego.
 8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 15

 1. Zarząd składa się co najmniej z trzech członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie.
 3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum 2 razy do roku.

§ 16

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 2. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia.
 3. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia.
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia.
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 17

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 18

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
 4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadku nie zwołania go w terminie ustalonym statutem.
 5. Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19

 1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu organu.

§ 20

 1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrażą na to pisemną zgodę. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
 2. W trybie określonym w § 20 pkt 1 można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Uzupełnienia powyżej połowy powołanego pierwotnie składu organu dokonuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez pozostałych członków organu, którego skład wymaga uzupełnienia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 21

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 22

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział VI
Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 23

 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia uprawniony jest do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. W tym zakresie Prezes Zarządu może udzielać w poszczególnych przypadkach pełnomocnictw jednemu z członków Zarządu.
 2. Do ważności oświadczenia woli w zakresie podejmowania wszelkich zobowiązań przekraczających kwotę 20'000,- zł oraz zakupów powyżej 20'000,- złotych wymagane są uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanych 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. 1989r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).